บุคคลากรประจำแผนก

Department personnel

นายกมล  ทองศรี

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายธนสิทธิ์ บัวหอม

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.2)
รองหัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายฉลอง ลักษณะวิเชียร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายจำรัส นกเพร็ช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
ครูประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายสุทิน ปงรังษี

ตำแหน่ง ครู  (คศ.1)
ครูประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายวัทน์สิริ ด้วงบาง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน
ครูประจำแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์